1186073-31-3

(e)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-n-[4-methyl-3-[(4-pyridin-3-ylpyrimidin-2-yl)amino]phenyl]prop-2-enamide