686720-50-3

1,2-Propanedione, 1-(1H-benzimidazol-2-yl)-,1-[(4-methoxyphenyl)hydrazone], (1Z)-