79865-76-2

1,2-Propanedione, 1-(2,4-dinitrophenyl)-, 1-(phenylhydrazone)