73266-25-8

Benzenethiol, 2-[[5-chloro-4-(4-nitrophenyl)-2-oxazolyl]amino]-